Meditatia Anapana

(For English version scroll bellow)

De la stânga la dreapta: Maica Saymagyi, Sayagyi U Ba Khin, Sayagyi U Tint Yee și Sayagyi U Chit Tin

De la stânga la dreapta: Maica Saymagyi, Sayagyi U Ba Khin, Sayagyi U Tint Yee și Sayagyi U Chit Tin

 

Doar învățăturile lui Buddha ne pot oferi adevărata fericire – în prezent și pentru restul existenței continui (samsara). Învățăturile lui Buddha se păstrează în cele Trei Culegeri ale canonului (Tipitaka). Tipitaka sunt destul de voluminoase. Ca esență a Tipitaka, găsim cei trezeci și șapte de Factori ai Trezirii (Bodhipakkhiya-dhamma). Esența celor trezeci și șapte Factori ai Trezirii sunt cele opt elemente ale Nobilei Căi Octuple (maggangas). Esența Nobilei Căi Octuple este triplul antrenament (sikkha): înalta moralitate, înalta conștientizare și înalta înțelepciune (adhisila, adhicitta și adhipañña). Esența triplului antrenament este unica Lege Universală (Eko Dhammo).

Atunci când luați sub control trupul și mintea, așa cum ați făcut-o acum, brutalitatea acțiunii fizice sau verbale nu mai poate exista. Aceasta este adhisila sau Perfecta Moralitate.

Atunci când adhisila devine puternică, mintea devine împăcată și liniștită și-și pierde brutalitatea. Aceasta se numește adhicitta.

Atunci când adhicitta (samadhi) devine puternică și mintea rămâne unidirecționată pentru o perioadă lungă de timp, veți realiza că într-o fracțiune de secundă materia apare și se dizolvă de miliarde și miliarde de ori. Dacă mintea (nama) cunoaște materia (rupa), cunoaște că materia devine și se dezintegrează de miliarde și miliarde de ori într-o singură clipită. Această cunoaștere a apariției și dezintegrării se numește adhipañña.

Ori de câte ori inspirăm sau expirăm, aerul care intră sau iese atinge zona dinăuntrul sau din apropierea nărilor. Materia sensibilă (kayapasada) înregistrează atingerea aerului. În timpul acestui proces, entitățile care se ating sunt materie, iar entitatea care cunoaște atingerea este mintea. Așa că nu mergeți încoace și încolo întrebându-i pe alții despre minte și materie; observați-vă respirația și veți afla despre ele pentru voi înșivă.

Când aerul intră, va atinge. Când aerul iese, va atinge. Dacă veți cunoaște în mod continuu această atingere, pofta (lobha), aversiunea (dosa) și iluzionarea (moha) nu au posibilitatea să apară, iar focurile lăcomiei, furiei și auto-înșelării se vor stinge.

Nu puteți cunoaște atingerea aerului înainte ca ea să apară realmente. După ce a dispărut, nu puteți s-o mai cunoașteți. Puteți simți senzația atingerii doar în timp ce aerul intră sau iese. Asta e ceea ce numim momentul prezent.

În timp ce simțim atingerea aerului, știm că există doar minte și materie. Știm pentru noi înșine că nu există niciun „eu”, niciun „altul”, niciun bărbat sau femeie, și ne dăm seama pentru noi înșine că ceea ce a spus Buddha este adevărat. Nu trebuie să-i întrebăm pe alții. În timp ce ne cunoaștem inspirația și expirația, nu există niciun „eu” sau atta.

Când cunoaștem aceasta, viziunea noastră e pură; e viziunea corectă. Știm în acel moment că nu există nimic altceva decât nama și rupa, minte și materie. Mai știm că mintea și materia sunt două entități diferite. Dacă învățăm în acest mod să distingem între nama și rupa, obținem capacitatea de a distinge între minte și materie (nama-rupa-pariccheda-ñana).

Dacă cunoaștem atingerea aerului așa cum apare și atunci când apare, mintea noastră e pură și obținem beneficiile acestei practici. Să nu credeți că beneficiile pe care le obțineți astfel, chiar într-o fracțiune de secundă, ar fi puține. Să nu credeți că cei care nu meditează nu obțin niciun avantaj în urma acestei practici. Acum, dat fiind că v-ați născut într-un plan fericit și ați dat de învățăturile lui Buddha, puteți obține beneficii enorme. Nu vă îngrijiți de mâncare sau băutură, dar depuneți toate eforturile de care sunteți capabili.”

Anapana este meditația practicată de toți Buddha și de cei mai importanți discipoli ai lor. Toți Buddha spuneau că este foarte rafinată, subtilă și puternică. Presupozițiile ei sunt o minte calmă și o inteligență bună; ca atare, nu este adecvată pentru cei lipsiți de calmul minții sau cei cu inteligență scăzută. Tot așa cum un material foarte fin, de calitate înaltă, are nevoie de un ac foarte fin, iar pentru a face urechea acului este nevoie de un instrument și mai fin, tot așa, pentru Anapana, care e ca un material fin, de calitate înaltă, e nevoie de calmul minții și de o inteligență fină, pe măsura acelui calm al minții.


(versiunea engleza continua)

Anapana Meditation

Only the teachings of the Buddha can give you real happiness—in the present and in the remainder of continued existence (samsara). The teachings of the Buddha are enshrined in the Three Collections of the canon (Tipitaka). The Tipitaka are very extensive. If we take the essence out of the Tipitaka, we shall find the thirty-seven Factors of Awakening (Bodhipakkhiya-dhamma). The essence of the thirty-seven Factors of Awakening is the eight constituents of the Noble Eightfold Path (maggangas). The essence of the Noble Eightfold Path is the threefold training (sikkha): higher morality, higher mindfulness, and higher wisdom (adhisila, adhicitta, and adhipañña). The essence of the threefold training is the unique Universal Law (Eko Dhammo).

When your body and mind are under control, as they are now, there can be no roughness of physical or verbal action. This is adhisila or Perfect Morality.

When adhisila becomes strong, the mind will become peaceful and tranquil and lose its harshness. This is called adhicitta.

When adhicitta (samadhi) becomes strong and the mind stays one-pointed for a long period, then you will realize that in a split second matter arises and dissolves billions and billions of times. If mind (nama) knows matter (rupa), it knows that matter becomes and disintegrates billions and billions of times in the wink of an eye. This knowledge of arising and disintegration is called adhipañña.

Whenever we breathe in or out, the in-coming and the out-going air touches somewhere in or near the nostrils. The sensitive matter (kayapasada) registers the touch of air. In this process, the entities touching are matter and the entity knowing the touch is mind. So don’t go around asking others about mind and matter; observe your breathing and you will find out about them for yourselves.

When the air comes in, it will touch. When the air goes out, it will touch. If you know this touch continuously, then wanting (lobha), dislike (dosa), and delusion (moha) don’t have the opportunity to arise and the fires of greed, anger, and delusion will subside.

You cannot know the touch of air before it actually occurs. After it has gone, you cannot know it any more. Only while the air moves in or out can you feel the sensation of touch. This we call the present moment.

While we feel the touch of air, we know that there are only mind and matter. We know for ourselves that there is no “I,” no other person, no man and woman, and we realize for ourselves that what the Buddha said is indeed true. We needn’t ask others. While we know in-breath and out-breath, there is no “I” or atta.

When we know this, our view is pure; it is right view. We know in that moment that there is nothing but nama and rupa, mind and matter. We also know that mind and matter are two different entities. If we in this way know to distinguish between nama and rupa, we have attained to the ability to distinguish between mind and matter (nama-rupa-pariccheda-ñana).

If we know the touch of air as and when it occurs, our mind is pure and we get the benefits thereof. Don’t think that the benefits you get in this way, even in a split second, are few. Don’t think that those who meditate don’t get any advantages from their practice. Now that you are born in a happy plane and encounter the teachings of a Buddha, you can obtain great benefits. Don’t worry about eating and drinking, but make all the effort you can."

Anapana is the meditation practised by all the Buddhas and their major disciples. The Buddha has said that it is very refined, subtle, and powerful. It requires calmness of mind and good intelligence and as such is not suitable for those without calmness of mind and low intelligence. Just as a very fine, high quality cloth requires a very fine needle, and a still finer awl is required to bore a hole in the, so also in Anapana, which is like a fine, high quality cloth, calmness of mind and a fine intelligence commensurate with that calmness of mind are required.