International Meditation Centre Moldova
 
Light_of_the_Dhamma_Pagoda_UK.jpg
 

Meditation/Meditație

Anapana & Vipassana

(For english please scroll bellow)

Sayagyi U Ba Khin

Sayagyi U Ba Khin

 

Ce este meditația Budistă?

Meditația budistă constă din doi pași:

  1. Calmul și echilibrul minții, numit și Samadhi, care în cursurile date este obținut prin meditația Anapana

  2. Cunoașterea care este obținută prin meditația Vipassana

Meditația Anapana

Studentul este ajutat să dezvolte calmul minții prin antrenarea lui să-și focalizeze atenția pe un punct situat la baza nasului. În acest fel el poate fi conștient de inspirație și de expirație. Cînd mintea se concentrează doar asupra unui singur obiect, gradual ea devine mai calmă și mai stabilă.

Meditația bazată pe respirație (anapana sati) are cîteva avantaje:

  • Respirația este naturală și comună pentru toate ființele umane

  • Respirația este accesibila întotdeauna

  • Conștientizarea respirației este o tehnică care poate fi practicată de membrii oricărei religii sau de o persoană fără religie.

Ori de câte ori inspirăm sau expirăm, aerul care intră sau iese atinge zona dinăuntrul sau din apropierea nărilor. Materia sensibilă (kayapasada) înregistrează atingerea aerului. În timpul acestui proces, entitățile care se ating sunt materie, iar entitatea care cunoaște atingerea este mintea. Așa că nu mergeți încoace și încolo întrebându-i pe alții despre minte și materie; observați-vă respirația și veți afla despre ele pentru voi înșivă.

Cînd aerul intră, va atinge. Cînd aerul iese, va atinge. Dacă veți cunoaște în mod continuu această atingere, pofta (lobha), aversiunea (dosa) și iluzionarea (moha) nu au posibilitatea să apară, iar focurile lăcomiei, furiei și auto-înșelării se vor stinge.

Nu puteți cunoaște atingerea aerului înainte ca ea să apară realmente. După ce a dispărut, nu puteți s-o mai cunoașteți. Puteți simți senzația atingerii doar în timp ce aerul intră sau iese. Asta e ceea ce numim momentul prezent.

Nu este nici un motiv pentru care un student bun în meditație să nu poate obține o minte calmă în cîteva zile de instruire.

Află mai multe

Meditația Vipassana

În meditația Vipassana, calmul și concentrarea obținută prin practica meditației anapana sînt utilizate pentru a direcționa atenția în interior și a antrena atenția ca să înțelegem cauzele și efectele naturale. O atenție sporită se acordă instabilității și impermanenței fenomenelor (anicca). Scopul este să investigăm prin propria noastră înțelepciune natura adevărată a tot ce se întîmplă, a tuturor fenomenelor.

Află mai multe

Învațatorii

Sayagyi_U_Ba_Khin_and_Mother_Sayamagyi_2.jpeg

Sayagyi U Ba Khin și Mama Sayamagyi

Cînd Sayagyi U Ba Khin a început să predea meditația, el a învățat mai intâi oamenii care lucrau în oficiul lui. Primul ministru de atunci al Burmei, U Nu, a indicat tuturor departamentelor guvernamentale să formeze asociații budiste și să practice învățăturile lui Buddha. Respectiv, Sayagyi a decis să formeze Asociația Vipassana a Contabilului General și să predea meditație.

Află mai multe

Orarul Cursurilor

Cursurile sînt ținute în fiecare lună în cele șase Centre Internaționale de Meditație (IMC) și prin intermediul organizațiilor locale în diverse țări din toată lumii.

Cursul în Moldova va avea loc în datele:
29 Martie - 8 Aprilie, 2019 Mr Roger Bischoff


(Versiunea engleză continuă)


Meditation

Buddhist meditation consists of two steps:

  1. Calmness or equanimity of mind also called Samadhi which in these courses is achieved through Anapana meditation

  2. Insight which is achieved through Vipassana meditation

Anapana Meditation

The student is helped to develop calmness of mind by encouraging him to focus his attention on a spot at the base of the nose. In this way he can be aware of the in-breath and the out-breath. When the mind is given only one object it gradually becomes calm and steady.

Respiration mindfulness (anapana sati) has several advantages:

  • The breath is natural and common to all human beings

  • The breath is available at all times

  • Mindfulness of the breath is a technique that can be practised by members of any religion, or a person of no religion

Whenever we breathe in or out, the in-coming and the out-going air touches somewhere in or near the nostrils. The sensitive matter registers the touch of air. In this process, the entities touching are matter and the entity knowing the touch is mind. So, don’t go around asking others about mind and matter; observe your breathing and you will find out about them for yourselves.

When the air comes in, it will touch. When the air goes out, it will touch. If you know this touch continuously, then wanting, dislike, and delusion don’t have the opportunity to arise and the fires of greed, anger, and delusion will subside.

You cannot know the touch of air before it actually occurs. After it has gone, you cannot know it any more. Only while the air moves in or out can you feel the sensation of touch. This we call the present moment.

There is no reason why a good student in meditation should not be able to secure a calm mind in a few days of training.

Find out more

Vipassana Meditation

In Vipassana meditation the calmness and focus gained through the practice of anapana meditation is used to direct the attention inside and to observe in order to gain insight into the natural causes and effects.  Particular attention is given to the instability and impermanence of phenomena (anicca). The aim is to investigate though one’s own wisdom the true nature of all happenings, phenomena.

Find out more

Teachers

When Sayagyi U Ba Khin first started to teach, he taught people working in his office. The then prime minister of Burma, U Nu, had instructed all government departments to form Buddhist associations and practise the Teachings of the Buddha. So, Sayagyi decided to form the Accountant General’s Vipassana Association and teach meditation.

Find out more

Courses

Courses are held every month in the six International Meditation Centres (IMCs) and by local trusts in many countries around the world.

The course in Moldova will take place during:

March 29 - April 8, 2019. Professor - Mr Roger Bischoff

 

International Meditation Centre Yangon, 1957

This rare footage shows the International Meditation Centre Yangon in 1957 when Sayagyi U Ba Khin was teaching there.